Exploring Architecture: Eamon O’Kane, Installation view, 2017