Eamon O'Kane

'Double Portrait Study'

40 x 40 cm, oil on canvas, 2013

'Studio In Snow'

213 x 152 cm, oil on canvas, 2007